Tuesday, May 24, 2005

Chapter 35

" అదిగో ఆ రాయి తీసుకు రా రా" దీపక్ అన్నాడు.
అక్కడ దొరికిన కొన్ని కట్టెలు రాళ్ళు వాడి తవ్వటం మొదలు పెట్టారంతా.

అలా దాదాపు అరగంట అయిన తర్వాత , కొంచం గుంట చేశారు.
" త్వరగా తవ్వు బావా, " సీత ఆట పట్టిస్తోంది.
" మూత తెరుచు కుంటోంది " ఉత్సాహంగా అన్నాడు దీపక్.
" యస్ , WE DID IT!!!" - లోకేష్ ఇంగ్లీష్ లొ అన్నాడు.
ఆనందం మితి మీరితే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క మానరిజం ఉంటుంది. కొందరు బాగా పగలబడి నవ్వుతారు. కొందరు కాళ్ళు ఊపుతారు . ఇంకొందరు క్లాప్స్ కొడతారు. కొంతమంది విజిల్ వేస్తారు. కొంతమంది ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడతాడు. లోకేష్ కూడా అంతే.

మూత మెల్లగా తెరుచుకుంటోంది. అందరిలో చెప్పని ఆనందం, టెంషన్‌.
" దీపక్,, , జాగ్రత్త !!!!!!! అందులో ఎవైనా పురుగు పుట్ర ఉండచ్చు." గాయత్రి చెప్పింది.
" ఎవరి దగ్గరైన టార్చ్ ఉందా.." దీపక్ అడిగాడు.
" బావ నీ టార్చ్ లైట్ ఫొన్‌ ఉందిగా , దీపక్ అన్నకి ఇవ్వు" సీత అంది.
అన్నా అన్న పదం తప్ప అన్ని నచ్చాయ్ ఆ వాక్యంలో దీపక్ కి. అదే మాట గాయత్రి అని ఉంటే కొట్టేవాడు.

" ఏవో మెట్లు ఉన్నాయి. వెల్దామా" అన్నాడు దీపక్.
" మన దగ్గర వున్న సరంజామాతో వద్దు. లోపల ఏదైనా ఉండచ్చు. రేపు మళ్ళీ వద్దాం. మనకి అవసరమైన టూల్స్ అవ్వి తెచ్చుకుందాం. మనం గారంటీగా ఈ రహస్యాన్ని చేదించినట్లే. ఇప్పుడు తప్పు చెయ్యటం మూర్ఖత్వం " గాయత్రి అంది.
" అవును,, గాయత్రి చెప్పింది నిజమే . ఈ మూతని ఆ గాంగ్ ఈ రాత్రికి కనుక్కోవటం చాలా కష్టం. మనం రేపు వద్దాం. కూల్ గా రేపు ఆపరేషన్‌ ఫినిష్ చేద్దాం. " లోకేష్ మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ వాడాడు.
" యా , సరే అయితే , రేపు వద్దాం, కాస్త చెయ్యి ఇవ్వచ్చు కదా గాయత్రి " దీపక్ అడిగాడు.
" కమ్‌ " గాయత్రి చెయ్యి అందించినట్లే అందించి తీసేసింది. దీపక్ బయటికి రావటానికి ట్రై చెయ్యటం , క్రింద మెట్ల మీద పడి పోవటం ఒక్క క్షణంలో జరిగాయి.. అందరూ నవ్వుతున్నారు. దీపక్ మాత్రం బయటికీ రావటానికి లేస్తూ ఆ మెట్ల వంక చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు.
" హే , ఇక్కడ ఎవో paintings వున్నాయి ..., ఇది సమ్‌ గుహ ద్వారం అనుకుంటా... రండి ...
గాయత్రి వీటిని చూడు, నీకు ఏమైనా అర్దం అవుతాయెమో , come here fast!!!!" దీపక్ అరవటంతో అందరు మెల్లగా మెట్లు దిగి వెళ్ళారు.
" అవును ఇది నిజంగా గుహ లాగానే వుంది. ఆ టార్చ్ ఇక్కడ వెయ్యి దీపక్ " గాయత్రి అంది.
దీపక్ టార్చ్ అక్కడ కనిపిస్తున్న మొదటి painting పైన వేసాడు. కొండలోకి చెక్కినట్లు వున్నాయి అవి.
చాలా మంది ఏదో గుంపుగా వెళ్తున్నట్లు వుంది ఆ బొమ్మ. మనిషుల చేతిలో ఎవో కర్రలు పట్టుకొని ఉన్నారు.
పెద్ద కర్ర,చివరన నాలుగు గీతలు వున్నాయి ఆ కర్రలకి. అది ఏ కాలం నాటి బొమ్మో , వాళ్ళు పట్టుకున్నవి
ఎమిటో ఎవరికి అర్దం అవ్వటం లేదు.
" మన కాలం చిత్రాలు కావు అవ్వి. మనుషుల బొమ్మలు 2D లో వున్నాయి. ఆకారం బట్టి మనిషని అనుకునేట్లు ఉన్నాయి. Interesting !!!" గాయత్రి అంది.
" ఇదేదో ఊలపల్లి చరిత్ర లాగా వున్నది " దీపక్ జోక్ చేశాడు.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home